نویسنده = امیری، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بینامتنی قرآنِ کریم و شعر قیصر امین پور

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 127-150

جهانگیر امیری؛ رضا کیانی