نویسنده = مجیدی، هانیه
تعداد مقالات: 1
1. بسامدهای هیجانی و سحرانگیزی بلاغی«خطبة شقشقیه»

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 151-170

هانیه مجیدی؛ یحیی علیزاده تیمورلویی