نویسنده = دل افکار، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقد یگانه انگاری روایت قرآنی طوفان با روایت متون پیشینی با رهیافت بینامتنیت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 115-137

قاسم محسنی مری؛ اکبر توحیدلو؛ علیرضا دل افکار؛ مهدی عبادی