دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 1-184 
5. بررسی فضای موسیقایی رائیة ابن‌عرندس در رثای امام حسین(ع)

صفحه 123-144

عبدالوحید نویدی؛ شهریار نیازی؛ موسی بیات؛ علی عدالتی نسب