کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
بررسی وجهیّت در جزء سی ام قرآن مجید

دوره 4، شماره 14، شهریور 1398، صفحه 35-59

مهرانگیز خدابخش نژاد؛ قاسم مختاری


معناشناسی لغو از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 11، آذر 1397، صفحه 137-154

ابراهیم فلاح؛ صدیقه نصیری خلیلی


بررسی چهار گونۀ ادبی شعر شیعی متأثر از قرآن کریم

دوره 3، شماره 10، شهریور 1397، صفحه 65-95

اکرم کرمی؛ زهرا پارساپور


واژگان چندمعنا و اهمیت آن در ترجمه قرآن بر اساس بافت

دوره 2، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 39-61

احمد امیدعلی؛ فاطمه خلیلی


بررسی بلاغی التفات معرفه و نکره در کلمات مشابه و متضاد قرآن کریم

دوره 2، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 89-107

مجتبی عمرانی پور؛ مهران غلامعلی زاده


بینامتنیت قرآنی در شعر شاعر مقاومت محمدقیسی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1396، صفحه 163-176

علی اسودی


زنجیره منظم معنایی درونمایه ها در صحنه‌های داستان یوسف (ع) در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 67-87

صدیقه زودرنج؛ فرامرز میرزایی؛ الهام رحمتی


درآمدی بر زیبایی‏ شناسی آیات مرگ در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 121-137

تورج زینی وند؛ فریبا اکبرزاده


زیبا‌شناسی اسلوب تأکید در سورۀ یوسف (ع)

دوره 02، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 45-72

حجت رسولی؛ قادر قادری


بررسی بینامتنی قرآنِ کریم و شعر قیصر امین پور

دوره 02، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 127-150

جهانگیر امیری؛ رضا کیانی


نقش قرآن و میراث دینی در اشعار استعمارستیز یحیی سماوی

دوره 01، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 125-148

مهین حاجی زاده؛ محدثه ابهن


معناشناسی تکرار در سورۀ مبارکۀ مریم(س)

دوره 01، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 149-165

سید محمد میر حسینی؛ علی اسودی


زبان‌شناسی مفهوم متن در قرآن کریم

دوره 01، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 59-69

حسین شمس آبادی؛ اصغر مولوی نافچی


بن مایه های ادبیات مقاومت در قرآن

دوره 01، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 69-97

سید فضل الله میرقادری؛ حسین کیانی