کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 20
2. بررسی وجهیّت در جزء سی ام قرآن مجید

دوره 4، شماره 14، تابستان 1398، صفحه 35-59

مهرانگیز خدابخش نژاد؛ قاسم مختاری


4. معناشناسی لغو از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 137-154

ابراهیم فلاح؛ صدیقه نصیری خلیلی


5. بررسی چهار گونۀ ادبی شعر شیعی متأثر از قرآن کریم

دوره 3، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 65-95

اکرم کرمی؛ زهرا پارساپور


7. بررسی بلاغی التفات معرفه و نکره در کلمات مشابه و متضاد قرآن کریم

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 89-107

مجتبی عمرانی پور؛ مهران غلامعلی زاده


8. واژگان چندمعنا و اهمیت آن در ترجمه قرآن بر اساس بافت

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 39-61

احمد امیدعلی؛ فاطمه خلیلی


10. بینامتنیت قرآنی در شعر شاعر مقاومت محمدقیسی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 163-176

علی اسودی


11. زنجیره منظم معنایی درونمایه ها در صحنه‌های داستان یوسف (ع) در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-87

صدیقه زودرنج؛ فرامرز میرزایی؛ الهام رحمتی


12. درآمدی بر زیبایی‏ شناسی آیات مرگ در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-137

تورج زینی وند؛ فریبا اکبرزاده


13. بررسی و شناخت مثل‌های قرآنی

دوره 03، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 131-152


14. بررسی بینامتنی قرآنِ کریم و شعر قیصر امین پور

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 127-150

جهانگیر امیری؛ رضا کیانی


15. زیبا‌شناسی اسلوب تأکید در سورۀ یوسف (ع)

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 45-72

حجت رسولی؛ قادر قادری


16. معناشناسی تکرار در سورۀ مبارکۀ مریم(س)

دوره 01، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 149-165

سید محمد میر حسینی؛ علی اسودی


17. نقش قرآن و میراث دینی در اشعار استعمارستیز یحیی سماوی

دوره 01، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 125-148

مهین حاجی زاده؛ محدثه ابهن


18. بن مایه های ادبیات مقاومت در قرآن

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 69-97

سید فضل الله میرقادری؛ حسین کیانی


19. زبان‌شناسی مفهوم متن در قرآن کریم

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 59-69

حسین شمس آبادی؛ اصغر مولوی نافچی