درآمدی بر زیبایی‏ شناسی آیات مرگ در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

قرآن کریم برای تعریف و تبیین مفهوم مرگ، بر حسب مخاطبان عام و خاص، از روش‏ها، تصاویر و شگردهای هنری و ادبی گوناگونی بهره جسته است. برخی از این تصویرها و تعبیرها، انتقال‏دهندۀ مفهوم «قدرتِ» پروردگار و «قطعیّت و شمولیّت مرگ»، و ارائه دهندۀ تصویر «خوف و بیم آدمی» در مواجهۀ با مرگ بوده و برخی دیگر، الهام‏بخش «آرامش و امنیّت روانی» و شماری از آنها بیانگر «وصال و فنای در محبوب» می‏باشد .گروهی دیگر از این تصاویر، حسّ و مفهومی از «شیرینی و انس» آدمی با پدیدۀ مرگ یا تصویری از «غربت و تنهایی» را ایجاد نموده‏اند. در تصاویر دیگر، بویژه در تقریر مفهوم «شهادت و کشته‏شدن در راه خدا»، تصویر و پیامی از «زندگی ابدی و جاودانه» را به همراه دارند. این پژوهش با گزینش پنج آیۀ شریفه از قرآن کریم، بر آن است تا براساس منابع تفسیری و بلاغی (زیبایی‏شناسی) و براساس روش توصیفی- تحلیلی به زیبایی شناسی، تحلیل و معرّفی‌ این آیات بپردازد.

کلیدواژه‌ها