نویسنده = دهقان، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. بینامتنی دیوان ابن سهل اندلسی با قرآن کریم

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 7-28

سید فضل الله میرقادری؛ مهناز دهقان