داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
خدیجه احمدی بیغش عضو هیئت علمی و استادیار گروه قرآن و حدیث دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
زهرا اختیاری عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
علی اسودی دانشگاه خوارزمی
سیدعدنان اشکوری زبان و ادبیات عربی. دانشکده ادبیات. دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران
عباس اقبالی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
شاکر العامری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
طاهره ایشانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علمم انسانی ومطاتعات فرهنگی
علی اکبر باقری خلیلی عضو هیأت علمی
رسول بلاوی استادیار دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
اعظم پرچم دانشگاه اصفهان- عضو گروه عتوم قرآن وحدیث
مهدی پرهام عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
نورالدین پروین استادیار زبان و ادبیات عرب مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی ره
محمد جواد پور عابد عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
غلامرضا پیروز عضو هیئت علمی داشگاه مازندران
سید مجید تقوی عضو هیئت علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهین حاجی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ولی اله حسومی گروه علوم قران وحدیث دانشگاه سیستان وبلوچستان
سید اسماعیل حسینی اجداد دانشگاه گیلان
محمد خامه گر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی- پژوهشکده اسلام تمدنی- گروه قرآن وعلوم اجتماعی
مهدی خرمی مدیر گروه زبان و ادبیات عربی-داشگاه حکیم سبزوازی
علی خضری عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس- بوشهر
احمد خنفی زاده استاد دانشگاه فرهنگیان
غلامرضا رئیسیان معاون آموزشی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالله رادمرد معاون آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
حجت رسولی عضو هیئت علمی داشگاه شهید بهشتی تهران
ابوالفضل رضایی دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهیدبهشتی
ناصر زارع عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
صدیقه زودرنج عضو هیئت علمی دانشگاه بو عای سینا همدان
منیر زیبائی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی
تورج زینی وند دانشگاه رازی کرمانشاه
شیرین سالم دکترای تخصصی
سید علی سراج عصوهیئت علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه نیشابور
صابره سیاوشی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید حسین سیدی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
حسین شمس آبادی عضوهیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
حیدر شیرازی عضو هیئت علمی داسگاه خلیج فارس بوشهر
مریم صالحی نیا عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی
کلثوم صدیقی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
علی صیادانی عضو هیئت علمی داشگاه شهید مدنی آذربایجان
عباس طالب زاده شوشتری عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
عباس عبداله پور استاد حوزه
محمد غفوری فر عضو هیئت علمی دانشگاه کوثر بجنورد
عبدالاحد غیبی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی اکبر فراتی ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ابراهیم فلاح دکتر ابراهیم فلاح استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،ساری،ایران
آسیه کازرونی استادیارزبان وادبیات فارسی.دانشگاه آزاد اسلامی.واحد فلاورجان .اصفهان
مصطفی کمال جو عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
حسین گلی دانشگاه اراک-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی
عباس گنجعلی دانشگاه حکیم سبزواری-
حسن مجیدی عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
طاهره محسنی دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران
نیلوفر محمدی گروه زبان و ادبیات فارسی.دانشگاه آزاد اسلامی. فلاورجان.اصفهان
دانش محمدی رکعتی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه شیراز
سید مهدی مسبوق استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا
حمبد رضا مشایخی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
کاظم مصباح گروه فلسفه اسلامی
وحیده مطهری عضو هیئت علمی گروه عربی دانشگاه الزهراء
سودابه مظفری عضوهیئت علمی گروه عربی دانشگاه خوارزمی تهران
جواد معین مدیر کروه زبان و ادبیات عربی جامعه المصطفی العالمیه -نمایندگی مشهد-
سیّد فضل الله میرقادری دانشگاه شیراز
رضا ناظمیان معاون پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ومدیر کروه عربی
معصومه نعمتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
سید مهدی نوری کیذقانی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری
ندا یانس مدرس دانشگاه چرخ نیلوفری آذربایجان
حسین یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران