اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید علیرضا واسعی

تاریخ و تمدن اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- پژوهشکده اسلام تمدنی

ici.isca.ac.ir/
vaseialiyahoo.com
0000000292586584

سردبیر

دکتر سید حسین سیدی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

seyedi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
seyediferdowsi.ac.ir
0000-0002-2787-0052

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی باقر طاهری نیا

ادبیات عرب استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~btaheriniya
btaheriniaut.ac.ir
0000-0003-1642-0600

سید حسین سیدی

ادبیات عربی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

seyedi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
seydiferdowsi.ac.ir
0000-0002-2787-0052

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

ادبیات عرب دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/abamin/
abaminut.ac.ir
0000-0003-1642-0600

دکتر تورج زینی وند

ادبیات عرب استاد دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی

lit.razi.ac.ir/~t-zinivand56
t.zinivandrazi.ac.ir

دکتر رقیه رستم پور

ادبیات عرب دانشیار دانشگاه الزهرا تهران

staff.alzahra.ac.ir/rostampour
drrostampourgmail.com
0000-0002-2471-9066

دکتر حجت رسولی

ادبیات عربی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

www.sbu.ac.ir/web/mng/24
h.rasoulisbu.ac.ir
0000000204808838

دکتر شهریار همتی

ادبیات عرب دانشیار دانشگاه رازی

oldlit.razi.ac.ir/~sh.hemati
sh.hematiyahoo.com

دکتر غلامرضا پیروز

زبان و ادبیات فارسی دانشیاردانشگاه گیلان

rms.umz.ac.ir/~pirouz/
pirouz_40yahoo.com
0000000165964984

دکتر جهانگیر مسعودی

فلسفه و حکمت دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی

masoudi-g.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
ja_mashoodiyahoo.com
0000-0002-6753-0693

دبیر تخصصی

هوشنگ استادی

ادبیات عرب دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- پژوهشکدۀ اسلام تمدنی

ostadi.houshanggmail.com
0000-0002-7077-9414