نویسنده = سید محمد موسوی بفرویی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آواشناسی خطبه شقشقیه و جایگاه آن در ارتباط معنایی حروف و واژگان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1399، صفحه 49-66

علی خالدی سردشتی؛ سید محمد موسوی بفرویی