کلیدواژه‌ها = خطبۀ قاصعه
تحلیل سبک شناختی خطبۀ قاصعه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 9-41

سید مهدی مسبوق؛ رسول فتحی مظفری؛ جواد محمد زاده