بررسی و شناخت مثل‌های قرآنی

چکیده

قرآن کریم در بیان معانی بلند خود و ابلاغ پیام‌هایش به بشریت شیوه هایی متنوع به کار برده است. یکی از این شیوه ها، مثل ها هستند که با مهارت و ظرافتی خاص در متن قرآن کریم آمده، ودر تشبیه معقول به محسوس و ایجاد صورت خیال مناسب به شیوه ای ادبی و بلیغ، به گونه ای موفقیت آمیز عمل نموده است. در این مقاله ضمن ذکر معنای لغوی و اصطلاحی مثل، به موضوعاتی که در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته و در قالب مثل بیان شده است اشاره کردیم سپس ماهیت ابزاری را که در بیان مثل ها از آن‌ها استفاده شده، ذکر نمودیم. بعد از آن نام سوره ها و شمارة آیاتی که دارندة مثل است را ناگفته نگذاشتیم، و در آخر به علت فراوانی مثل ها به برخی از آن‌ها بنابر ذوق و انتخاب خود پرداختیم و بر آن‌ها ضمن ترجمه، شرح و تعلیقاتی مختصر نوشتیم.

کلیدواژه‌ها