صور بلاغی در بیانات رضوی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ساری

چکیده

جستجو در متون مذهبی ادبی به جای مانده از ائمه (ع) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بیانات سلطان سریر ارتضا حضرت علی‌بن موسی الرضا(ع) از نظر محتوی سرشار از حکمت و معرفت و از حیث سبک و سیاق تابلوهایی نفیس و ارزشمند از زیبایی، جمال و شکوهمندی است. متون به جا مانده از هشتمین خورشید امامت، زاییدۀ احساسات زودگذر بشری نیستند بلکه محصول تراوشهای فکری و دینی عمیق هستند که از خدا و اعتقاد عمیق به کرامت انسان مایه‌ می‌گیرند، لذا در قالبهای زیبای بلاغی و ادبی به زیور آراسته گشته‌اند.
این مقاله با عنوان «صور بلاغی در بیانات رضوی» رویکردی زیبایی شناسانه در بیانات رضوی است که گوهر معرفت را در قالب صدفهای زیبا و جذاب الفاظ فصیح و بلیغ ریخته و راز و رمز کمال را به آدمی گفته‌اند. در این مقاله ابتدا بلاغت آن امام همام مطرح گردیده و سپس صور بلاغی در بیانات رضوی با ارایۀ مصادیقی از متون پژوهش گردیده و سرانجام این نتیجه به دست آمده است که با چنین بررسیهایی می‌توان زیباییهای فراوان استخراج و معرفی نمود و معارف و مفاهیمی جدید به اندوخته‌‌های دینی خویش افزود و در نهایت به عمق معارف دینی رسید.

کلیدواژه‌ها