نشانه شناسی واژه النار در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات عربی . دانشکده ادبیات . دانشگاه تهران

2 زبان و ادبیات عربی. دانشکده ادبیات . دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
نشانه شناسی به عنوان یک روش تحلیلی جدید بین رشته‌ای، اولین بار توسط بزرگان این علم ، سوسور و پرس مطرح شد. نشانه شناسی یا سیمیولوژی متون ادبی ، یکی از شاخه‌های نشانه شناسی است که به بررسی و تحلیل متون ادبی می‌پردازد و البته متن قرآن که سرآمد متون ادبی است؛ از این قاعده مستثنی نیست و به وسیله این روش پژوهشی می‌توان از طریق نمادها و نشانه‌ها به بررسی و تحلیل این متن پرداخت. نشانه شناسی که ریشه در آثار فلاسفه یونان ، مانند افلاطون دارد، در قرن بیستم به عنوان یک دانش مستقل پدید آمد و مشابه دانش‌هایی چون هرمنوتیک، معرفت شناسی ومعناشناسی و ...است .در این پژوهش برآن شده ایم تا واژه "النار" را که در قرآن کریم از واژه‌های بسیار مکرر قرآن می‌باشد از منظر نشانه شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. روش پژوهش در این مقاله همانند اکثر مقالات علوم انسانی به صورت کیفی (توصیفی کتابخانه ای مبتنی بر تحلیل داده ها) می‌باشد. در این پژوهش ابتدا واژه النار تفسیر شده و به جایگاه آن در در ادیان مختلف پرداخته شده است و سپس جایگاه آن در قرآن مورد بررسی قرار گرفته است.و از طریق تشبیه و استعاره و سایر نشانه ها سعی بر آن شده تا لایه های پنهان معنایی واژه "النار" آشکار شود.

کلید واژه: نشانه شناسی، سیمیایی، النار، قرآن

کلیدواژه‌ها