بینامتنیت قرآنی در شعر شاعر مقاومت محمدقیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

بینا متنیت در اشعار شعرای مقاومت فلسطین همواره به‌عنوانبه ابزار مهم در تبیین و تأثیرگذاری روحیه مقاومت وپایداری نمودی بارز داشته است.در این میان محمد قیسی شاعر مقاومت فلسطینی که خود از رنج بردگان آوارگی و اشغال سرزمین فلسطین است از فن بینامتنیت از کتب مقدس قرآن تورات وانجیل بسیار بهره جسته است که سهم قرآن کریم از همه بیشتر است و مهارت خاصی در این مهارت داشته است.
در این بررسی مشخص گردید عمدتاً وی با استفاده از فن‌های تضاد یا تغییر مفهوم از آیات در راستای واقعیت بخشی متناسبباتجربه شعری استفاده کرده وتوانسته موفقیت خوبی در تعبیر شعری کارآمد وتاثیر گذار به دست آورد و همین امر بر غنای حماسی و ملموس پایداری شعر وی افزوده است.
در این بررسی مشخص گردید عمدتاً وی با استفاده از فن‌های تضاد یا تغییر مفهوم از آیات در راستای واقعیت بخشی متناسبباتجربه شعری استفاده کرده وتوانسته موفقیت خوبی در تعبیر شعری کارآمد وتاثیر گذار به دست آورد و همین امر بر غنای حماسی و ملموس پایداری شعر وی افزوده است.
این بررسی به روش کتابخانه‌ایو با رویکرد وصفی-تحلیلی تدوین گردیده است.

کلیدواژه‌ها