بررسی تحلیلی واقعۀ غدیر خم در آئینۀ شعر بولس سلامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22081/jrla.2019.51653.1187

چکیده

واقعۀ انکارناپذیر غدیر در تاریخ اسلام، ضمیر هر واقع‌بینی را روشن می‌کند و نکته‌های معرفت را به هر منصفی می‌آموزد. شعرای بسیاری در طول تاریخ ادبیات بشر، واقعۀ غدیر را دستمایۀ سرایش اشعار خود قرار داده و آثار نغز بسیاری در این زمینه آفریده‌اند. این سروده‌ها حاکی از بیان داستان غدیر و ولایت و محبت به علی (ع) است. بررسی غدیریه‌های بولس سلامه، شاعر مسیحی مذهب لبنانی، نشان می‌دهد که امام علی (ع) و مسألۀ غدیر در اندیشۀ شعری وی جایگاه منحصر به فردی دارد. ملحمه (عیدالغدیر) که از زیباترین سروده‌های حماسی ا‌ست، گویای عشق راستین شاعر به امام علی (ع) و بیانگر حوادث و وقایع روز غدیر است. در این مقاله، واقعۀ غدیر در اندیشۀ شعری سلامه، به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی شد. وی در قالب موضوعاتی؛ مانند: علی (ع) وارث و برادر نبی (ص)، حجه‌الوداع، ابلاغ پیام از جانب جبرئیل و ... به توصیف غدیر در شعر خویش پرداخته است.

کلیدواژه‌ها