تحلیل کارآمدی یک نظریه تفسیری، بر اساس معیارهای مبناشناخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

2 دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران

10.22081/jrla.2020.56120.1252

چکیده

قرآن کریم تنها کتاب آسمانی به دور از تحریف، و شامل برنامۀ هدایت بشر، در همه زمان ها است. تلاش مفسران نیز در قرن های متمادی، در راستای کشف و تفسیر معارف قرآن، با ارایۀ نظریه های تفسیری بوده است. حال چه شیوه‌ای باید در پیش گرفت و چه نقشه راهی تعریف کرد تا این نظریه ها کارآمد شده، و تنوع نظریه های تفسیری سر از نسبیت تفسیر، پلورالیسم و حتی آنارشیسم تفسیری در نیاورند. بررسی تحلیلی توصیفی کارآمدی یک نظریۀ تفسیری، از حیث معیارهای مبنا شناخت مانند آینده نگری، انسجام و عدم خودشکنی، تعمیم پذیری، فرابخش بودن و جز آن‌ها موجب کشف سطوحی بیش‌تر در فهم قرآن شده، و گسترش کمی و کیفی فهم آیات الهی را به دنبال خواهد داشت که به پایداری و مانایی یک نظریۀ تفسیری منجر شود.

کلیدواژه‌ها