نقد یگانه انگاری روایت قرآنی طوفان با روایت متون پیشینی با رهیافت بینامتنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، ایران

2 علوم قرآن و حدیث،دانشگاه پیام نور پاکدشت،ایران

3 علوم قرآن و حدیث،دانشگاه پیام نور تهران جنوب،ایران

4 دانشیار گروه تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور

10.22081/jrla.2020.56372.1254

چکیده

بینامتنیت نوعی رهیافت هرمنوتیکی و نقد ادبی بر بنیان متن محورانه و خوانشگر بنیاد است که به شدت در پی تضعیف و بی رنگی آفرینندۀ اثر و متن است و خودبسندگی یا استقلال وجودی متن را تهی می کند. در این شبکه، زایایی و پیدایی متن بر اساس کنش با نظامی متشکل از متون دیگر است؛ که فرآوردۀ آن، کنار رفتن قطعیت معنا و اصالت و یکتایی متن می باشد که فضا را برای فراوانی خوانش ها باز می کند. در این جستار از یک سو روایت طوفان در قرآن و متون پیشین به مثابۀ متن در نظرگرفته شده و با سویۀ هرمنوتیکی پردازش گشته است و از سوی دیگر تلاش شده تا پرسش یگانه پنداری (این همانی) روایت طوفان قرآن از متون میان رودانی و عهدینی با رهیافت نقدی، عناصر و مؤلفه های همبسته با بینامتنیت، بسان مؤلفۀ تقویمی و تخریبی بازخوانش گردد و با همراهی بایسته های روایت شناختی، چشم انداز باوری و کانونی شدگی نظام های گفتمانی، (قرآن کریم، میان رودان و کتاب مقدس) استقلال و واگرایی روایی طوفان نوح در قرآن کریم نسبت به متن های پیشین بازنمایی شود.

کلیدواژه‌ها