گفت و گوی نوح و فرزندش در فرآشد طوفان درترازوی روایت شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

10.22081/jrla.2020.57077.1267

چکیده

قرآن کریم با جنبه‌های متنوع معرفتی، توصیفی و توصیه ای با خوانشگران خود در ارتباط است. یکی از جنبه‌های معرفتی در حوزۀ توصیفی، شیوۀ روایتگری قرآن است. با توجه به کوشش مفسرانه در تفسیر موردی روایت قرآنی در آیات40 تا 45 سورۀ هود که به رویداد گفتگوی قهرمان طوفان با فرزندش و دعا کردن برای رهایی او در پایان طوفان می‌پردازد، روشن نشده چگونه در آن شرایط دشوار که کشتی در آن امواج پیکرکوهی قرار گرفته، هم سخنی میان آن دو ایجاد شده است؟ و یا با پایان یافتن طوفان، دعا برای رهایش فرزند از آن گرفتاری در این روایتگری به چه معنا است؟ بنابر روایتگری قرآن کریم، این رویدادها از یک نظام متکی بر توالی خطی زمانی و یا گاهشمارانه در سطح داستان پیروی نکرده است و پریشان مانی زمانی در فرآیند روایت دیده می‌شود. این جستار با رهیافت روایت شناسی و مؤلفه‌های زاویۀ دید راوی، طرح، ساختار و قوانین حاکم برآن، با شیوه توصیفی و تحلیل روایی، کنشگری‌های شخصیت‌ها و موقعیت‌های روایت طوفان را به عنوان رویدادی سازگار با توالی خطی زمانی در سطح گفتمان بررسی وآشفتگی زمانی را بی وجه دانسته است.

کلیدواژه‌ها