سبک شناسی سورۀ مدثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قران و حدیث دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

4 دانشجوی کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان

10.22081/jrla.2020.57601.1275

چکیده

عصر حاضر با گسترش علوم گوناگون و رونق مباحث علم زبانشناسی، بازکاوی بافت متون ادبی، از جمله قرآن کریم از بهترین زمینه‌های تحقیقاتی است که می‌تواند چشم‌اندازی جدید به روی عالمان دین و دریچه‌ای تازه و نو برای فهم متون دینی بگشاید. علم سبک شناسی از جمله دانش‌های نوین به شمار می‌رود و با هدف کشف معانی قرآن کریم به تحلیل زیبایی‌های بلاغی قرآن می‌پردازد. در این علم، کاربرد عمیق ظرافت‌های بلاغی در بافت ادبی قرآن فرا روی مخاطبان زیبایی شناس قرآن قرار می‌گیرد. مشخص است گزینش کلمات و حروف در آیات قرآن، باعث نمایش بهتر شگفتی‌های بلاغی در آیات قرآن خواهد شد و نشان می‌دهد قرآن کریم کلامی است که معانی بسیار دارد و این معانی بلند در قالب الفاظ تبلور یافته است. این پژوهش با شیوۀ توصیفی_تحلیلی و با استفاده از معیارهای سبک شناسی جدید در چهار سطح آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی به چشم اندازی وسیع از زیبایی‌های سورۀ مدثر دست یافته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد مؤلفه‌هایی که موسیقی حاکم بر این سوره را تشکیل می‌دهد از بسامدی بالا برخوردار است و حروف و کلمات به کار رفته در هر آیه مطابقتی زیاد با محتوای سوره دارد و این شیوۀ متنوعی که خداوند به منظور تأثیر بر مخاطب به کار برده، تجلی گاه یکی از مظاهر هنری حاکم بر قرآن کریم به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها