التزام دینی در شعر معاصر عربی (بررسی موردی شعر معروف الرصافی)

چکیده

التزام به عنوان مفهومی کلی دربر دارندة گستره‌ای وسیع از سروده هایی می شود که به واسطة آن شاعر در مسایل سیاسی، اجتماعی و اخلاقی بشر مشارکت آگاهانه دارد. ادبیات ملتزم در قرن معاصر در خدمت مبارزه با بیگانگان و آزادی از بند استعمار، و مصایب و مشکلات مردم قرار گرفت. در نتیجه، پرداختن به مسایل و مشکلات اجتماعی، مسایل انسانی، اخلاقی و دینی، معیار تعهد در ادبیات معرفی گردید. جنبۀ اساسی این التزام در ادبیات معاصر، التزام دینی بود که شاعران متعهد با تمسک به آن در پی رهایی جوامع مسلمان از آلام و رنج­های تحمیلی استعمار بر آمدند. رصافی به عنوان یکی از بزرگان شعر معاصر و از پیشگامان ادبیات ملتزم، با بهره ­گیری از آموزه­ های اسلام، شعر خود را وقف رهایی جامعه از گرفتاری‌های ناشی از استعمار، فقر و نادانی مردم، و دفاع از اسلام و پیامبر (ص) نمود.

کلیدواژه‌ها