تحلیل مقایسه ای کاربرد آموزه های دینی در شعر سپیدة کاشانی و نازک الملائکه

چکیده

با گسترش روزافزون علم و تکنولوژی، انسان امروز، بیش از هر زمان دیگر خود را نیازمند بازگشت به معنویت می‌داند. به دیگر بیان رشد چشمگیر صنعت و تکنولوژی با تمام مزایایی که داشته، نتوانسته است جایگزینی مناسب برای پرکردن خلأهای ناشی از فقدان معنویت در زندگی بشر گردد که نتیجۀ آن، بازگشت ناخودآگاه جوامع بشری به دین و ارزش‌های اخلاقی است. در این میان نقش ادبیات به عنوان بخشی مهم از فرهنگ هر جامعه، در گسترش و ترویج آموزه های دینی و اخلاقی انکارناپذیر است، به طوری که با بررسی ادبیات هر دوره می‌توان سیر تحول فکری و فرهنگی آن جامعه را نیز مورد ارزیابی قرار داد. براین اساس، مقالۀ حاضر  با روش توصیفی-تحلیلی، اشعار دو بانوی شاعر و انقلابی از ایران و عراق یعنی سپیدةکاشانی(1315-1371 ش) و نازک الملائکه (1923-2007 م) را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که هردو شاعر به عنوان زنان مسلمان، آموزه های دینی را به طور گسترده در اشعار خود به کار برده اند.

کلیدواژه‌ها