نویسنده = انصاری طادی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. نقش قرائن درون متنی و برون متنی در مراتب ترادف واژه های قرآن

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 87-122

اعظم پرچم؛ زهرا انصاری طادی