نویسنده = مهران غلامعلی زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بلاغی التفات معرفه و نکره در کلمات مشابه و متضاد قرآن کریم

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 89-107

مجتبی عمرانی پور؛ مهران غلامعلی زاده