کلیدواژه‌ها = "نقد ادبی"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زیبا شناسانه خطبه جهاد در پرتو نقد فرمالیستی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1397، صفحه 85-106

فهیمه قدیمی؛ حسن مجیدی