کلیدواژه‌ها = آرایه‌های بدیعی (مراعات نظیر
موسیقی معنوی (تناسب لفظ و معنا) در مراثی کاشف الغطاء

دوره 5، شماره 20، اسفند 1399، صفحه 85-100

هادی حیددری نیا نایینی؛ سید حسین اسعدی فیروزآبادی؛ حمیده مروتی شریف آباد