موسیقی معنوی (تناسب لفظ و معنا) در مراثی کاشف الغطاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات فارسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی یزد،یزد،ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه ادبیّات، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عرب

10.22081/jrla.2021.59540.1307

چکیده

موسیقی معنوی با به کارگیری تناسب در حوزۀ معنا و بهره بردن از آرایه های بدیعی، به وجود می‌آید. محمد حسین کاشف الغطاء از علمای معاصر است که در سرودن شعر نیز توانا بوده و اشعار زیبایی دارد که همگی منسجم و سرشار از نوآوری است؛ از جملۀ آن‌ها مراثی او در مصایب امام حسین7 و یاران و خاندان آن حضرت است که فضای غمبار حوادث کربلا را به تصویر می‌کشد؛ کاشف الغطاء در این اشعار با بهره‌گیری از آرایه‌هایی چون مراعات نظیر، طباق، عکس و تلمیح، جناس، موسیقی معنوی را پدید آورده که مخاطب را با خود در غم شهادت امام7 و یاران و اسارت خاندانش همراه می‌سازد. جستار حاضر با استفاده از روش توصیفی، ‌تحلیلی، میزان موفقیت شاعر در به کارگیری این آرایه‌ها را بررسی می‌نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد به‌کارگیری عناصر موسیقایی علم بدیع تا حدی زیاد در تقویت مفهوم مرثیه در اشعار شاعر اثرگزار بوده است.

کلیدواژه‌ها