سنت جهانی دفاع از شعر و بررسی دیدگاه های عبدالقادر جرجانی در کتاب دلائل الإعجاز فی القرآن

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از سنتهای ادبی مهم در نقد ادبی، از دیرباز، پاسخهایی بوده است که مدافعان شعر در برابر انتقادات منتقدان ابراز داشته‌اند. در تاریخ ادبیات غرب، این انتقادها با افلاطون، و دفاعیه‌ها از آن نیز، با ارسطو آغاز می‌شود. در دورۀ تمدن اسلامی نیز از صدر اسلام، مخالفانی برای شعر وجود داشته‌اند که خواه ناخواه در برابر آنها مدافعانی نیز باید به وجود می‌آمدند. یکی از این مدافعان، عبدالقاهر جرجانی است و مبحث اول از کتاب دلائل الاعجاز فی القرآن او رساله‌ای مستقل است که می‌تواند دفاعیة جرجانی از موجودیت شعر به شمار آید. این جستار، ضمن مروری بر سنت جهانی دفاع از شعر، به تحلیل دیدگاههایی می‌پردازد که جرجانی در راه نیل به این منظور مطرح کرده است.

کلیدواژه‌ها