تحلیل بلاغی خطبه حضرت زینب(س)

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه سمنان

2 هیئت علمی دانشگاه پیام نور سمنان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

چکیده

خطبۀ حضرت زینب (س) به عنوان یکی از جلوه‌های زیبای فصاحت و بلاغت در زبان عربی، برآمده از دل سنتّ زبانی عرب و قواعد و قوانین ادبی و بلاغی آن است. به همین روی درک معنای کلام آن حضرت و بهره‌مندی از لطایف و اشارات موجود در آن، نیازمند بررسی ادبی واژگان و عبارات خطبه می‌باشد. مقالة حاضر علاوه بر مباحث علم معانی موجود در خطبة کوفه به بررسی آرایه‌های لفظی و معنوی این پدیده می‌پردازد و همآوایی آن را با موازین فصاحت و بلاغت نمودار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها