نظریۀ ادب اسلامی معاصر در آینۀ نقد و بررسی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

ادبیات اسلامی عبارت از تبیین ادبی و هنرمندانه موضوعات مختلف با توجه به نگرش همه جانبۀ اسلام به انسان و هستی است. بنابر دیدگاه ناقدان اسلامی، ادب اسلامی بر پایۀ دو اصل اساسی ظهور می یابد: 1- تعبیر ادبی و هنرمندانه (شکل ادبی مناسب) 2- مضمون برخاسته از جهان‌بینی اسلامی. بینش و جهان‌بینی اسلامی تفاوت مهم ادبیات اسلامی با سایر مکاتب ادبی شمرده می‌شود و نگاهی کامل و همه‌جانبه به انسان و هستی دارد؛ لذا ادبیات اسلامی، ادب انسانی هم به شمار می‌رود درحالی که طبق نظر پیشگامان این ادبیات، هر ادب انسانی، اسلامی تلقی نمی‌شود. در ادبیات اسلامی علاوه بر زبان عربی توجه به زبانهای دیگر نیز اهمیتی خاص دارد. ادبیات اسلامی معاصر به دلیل اشتمال بر مضامین دینی، انتقاد و مخالفت عده‌ای از ناقدان ادبی را به دنبال داشته است؛ هرچند در مواردی نیز عدم توجه کافی ناقدان و ادبای اسلامی(موافقان این ادبیات) به شکل ادبی، سبب این امر شده است.

کلیدواژه‌ها