دوره و شماره: دوره 01، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-174 
1. نظریۀ ادب اسلامی معاصر در آینۀ نقد و بررسی

صفحه 9-24

خلیل پروینی؛ فرامرز میرزایی؛ صدیقه زودرنج


3. بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی عطار نیشابوری و افلوطین

صفحه 47-80

حکیمه السادات شریف زاده؛ غلام رضا پیروز؛ مهدی نوروز؛ سیده فاطمه صغری باقری