بررسی و تحلیل شخصیت و شعر کمیت أسدی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

کمیت یکی از شاعران مشهور شیعی، از مدافعان نهضت علوی و نامی آشنا برای حامیان و شیعیان اهل بیت پیامبر (ص) است. این مقاله تلاشی به منظور ترسیم چهره‌ای روشن از شخصیت و جنبه‌های فردی و نیز جایگاه شعر او است. علاوه بر این گزارشی از عقاید و دیدگاه‌های او ارائه می‌نماید و درون‌مایه‌های شعرش را که هاشمیات نامیده می‌شود، مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها