درآمدی توصیفی- تحلیلی بر سیمای امام علی(ع) در شعر دینی احمد وائلی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

احمد وائلی، یکی از خطیبان و شاعران برجستۀ معاصر شیعی در عراق می‌باشد که شعرش را در خدمت رسالت فکری و عقیدتی تشیعّ قرار داده است. دیوان شعری وی، پیوند شاعر را با اندیشه‌های ناب اسلامی- شیعی باز گو می‌نماید. هم او، توانسته است دوستی راستین خود و فضیلتهای اهل بیت(ع) را با چالشها، نیازها و ادبیات پایداری در سرزمینهای اسلامی پیوند دهد. بیان خطابی- حماسی، عاطفۀ نیرومند و راستین ، کاربرد معتدل صور خیال؛ به‌ویژه تشبیه ضمنی و تشخّص، استفاده از نمادها و تعبیرهای عرفانی، تلمیح به رخدادهای تاریخی جهان اسلام از ویژگی‌های ساختاری شعر دینی وائلی به شمار می‌آیند. در این جستار، برآن هستیم تا به بررسی و تحلیل سیمای امام (ع) در شعر دینی این شاعر بپردازیم. محورهای اساسی آن، عبارتند از:
الف) گذری کوتاه بر تاریخ آغازین شعر دینی و معرّفی جایگاه شعری دکتر احمد وائلی؛
ب) پردازش توصیفی- تحلیلی موضوع با محوریت شخصیتّ امام علی (ع) در شعر دینی این شاعر.

کلیدواژه‌ها