معناشناسی تکرار در سورۀ مبارکۀ مریم(س)

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه بین المللی قزوین

2 دانشجوی دکتری ربان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

چکیده

پدیده‌های سبکی به طور فراوان در سوره‌های قرآن کریم به چشم می‌خورد و در برگیرندۀ معانی بسیار دقیق و قابل تأمل می‌باشد. از جمله، می‌توان به پدیدۀ تکرار اشاره کرد. در این مقاله، به بررسی و تحلیل تکرار در سورۀ مبارکۀ مریم پرداخته شده و دلالتها و نتایج حاصل در چارچوب اصلی آن ذکر گردیده است.

کلیدواژه‌ها