درآمدی تحلیلی بر خدمات دولت حمدانیان به ادبیات شیعه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

ادبیات شیعه در گذر عصرها از فرازها و فرودهای گوناگون برخوردار بوده است. سیرتکاملی این ادبیات، بیانگر این واقعیت است که این جریان متعهّد ادبی، همراه و همزاد اوضاع دینی ، سیاسی و اجتماعی حاکم بر جهان اسلام بوده است. یکی از دولتهای برجستۀ عربی که به مانند آل‌بویه و فاطمیان نقشی ماندگار در پرباری و شکوفایی ادبیات متعهّد شیعه داشته است، دولت حمدانیان در شام بوده است. ادب دوستی امیرسیف‌الدوله حمدانی و فراهم نمودن زمینه‌های آفرینش آثار ادبی‌، حمایت از ادیبان و شاعران در کنار دیگر عوامل سیاسی، مذهبی و اجتماعی از سببهای شکوفایی ادبیات شیعه، به ویژه شعر شیعی، به روزگار دولت حمدانی در شام به شمار آمده است.
محور‌های اساسی این مقاله، عبارتند از:
الف)‌ پیشگفتاری درباره خاندان بنی حمدان؛
ب) ‌بررسی و تحلیل خدمات دولت حمدانی(شام) در شکوفایی ادبیات شیعه.

کلیدواژه‌ها