جستاری در ادب انتظار بر بنیاد تطبیق شعر امروز عربی و فارسی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری.

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

چکیده

مسألۀ بنیادی این مقاله که نگارندگان با بررسی شماری از شعرهای مربوط به ادبیات انتظار از شاعران آیینی فارسی و عربی در پی پاسخ‌گویی به آن هستند چندی و چگونگی مشابهتها و تفاوتهای تصاویر شعر انتظار، درونمایه‌های آن و بازتاب  این تشابه و تفاوتها در آثار شاعران یاد شده است. برای این منظور پس از در آمدی بر اصل مقولۀ انتظار و نظرکردی به انتظار در ادیان مختلف، سروده‌هایی از شاعران ادب آیینی مورد بررسی قرار می‌گیرد و این آثار به تفکیک، در دو حوزۀ صورت و درونمایه مورد نقد واقع می‌شود. در بخش صورت به عمده‌ترین آرایه‌های موجود در این سروده‌ها که از بسامدی بالاتر نسبت به دیگر آرایه‌ها برخوردار هستند یعنی تشبیه و استعاره پرداخته می‌شود و عناوین عمدۀ بخش درونمایه؛ اصل و نسب موعود، انعکاس اسامی و القاب وی در شعر عربی و فارسی، امت اسلامی و دوران غیبت، ظهور و انتظار فرج به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها