زیبایی شناسی کاربرد عناصر عرفانی در اشعار حماسی- عرفانی دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عصوهیئت علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی و حماسة دفاع مقدس، تحولاتی ژرف در ساختار و محتوای شعر فارسی ایجاد کرد. شور شهادت طلبی، نگاه فراروایی به امور دنیوی و کمال جویی از طریق قربانی کردن نفس و حس نوستالژیک شاعران در این دوره نسبت به تحولات جنگ، باعث شد مضامین عرفانی که پس از مشروطه و قبل از انقلاب اسلامی کمتر در شعر فارسی مورد توجه بود، در ساختاری نو و در ارتباط با مضامین دینی و حماسی، بازسازی و بازآفرینی شود. بهترین شیوۀ استفاده از این مضامین در قالب غزل است که ابیات در آن از وحدت ارگانیک و انسجام طولی و عمودی برخوردار است.
پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی بررسی عناصر ادب عرفانی موجود در غزل روایی دفاع مقدس است. اجمالاً یافته های پژوهش نشان می دهد که شعر دفاع مقدس در زمینه‌های مختلفی ورود و حضور داشته که عمده‌ترین آنها، مضامین عرفانی و پرداختن به این جنبه برجسته از شعر فارسی است .

کلیدواژه‌ها