دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1396، صفحه 1-200 
5. فنّ براعت استهلال در خطبه های نهج البلاغه

صفحه 97-129

فرزانه رحمانیان کوشککی؛ ریحانه ملازاده