واژگان چندمعنا و اهمیت آن در ترجمه قرآن بر اساس بافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اراک

چکیده

معناشناسی شاخه‌ای از زبان‌شناسی است که به بررسی معنا می‌پردازد. این علم، از علوم بشری، از دیرباز مورد توجه زبان-شناسان بوده است. معناشناسی واژه‌های قرآن یکی از اساسی‌ترین پایه‌های فهم و تفسیر دقیق قرآن است و این پدیده یکی از ویگی‌های زیبایی‌شناختی قرآن کریم می‌باشد. در بررسی‌های معناشناختی مطالعات زبان‌شناسی «چندمعنایی»، یکی از موضوعات قابل طرح در همه‌ی سطوح زبانی بوده که از آن جمله، چندمعنایی در عین هم‌خوانی هر یک از معانی ذکر شده با بافت آیات است.
در پژوهش حاضر چگونگی پردازش مفسران به پدیده‌ی چندمعنایی و تأثیرپذیری مترجمان از آنها و همچنین توجه آنها به مسئله‌ی بافت در معناشناسی واژگان چندمعنا، مورد بررسی قرار گرفته است و به این اصل اساسی توجه نموده که نقش بافت در تعیین واژگان چندمعنا به چه صورت می‌باشد. در نوشتار حاضر، با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی، ترجمه‌ی شماری از واژگان در سوره‌ی حج بر اساس بافت کلی آیه و سوره، مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه‌ی بررسی بیان‌گر آن است که در بحث واژگان چندمعنا نمی‌توان درباره‌ی معنای یک واژه حکم قطعی صادر نمود و گفت که این واژگان حتما دارای معنای واحدی هستند و مترجمان همواره در برگرداندن این نوع از واژگان یک‌دست نبوده و گاه معانی متفاوتی از یکدیگر انتخاب نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها