بازتاب مضامین قرآنی در هفت اورنگ جامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ادبیات عرب دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیامنور کرمانشاه

2 دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور

10.22081/jrla.2018.66277

چکیده

قرآن راهنمای بشریّت و روشنگر تاریکی های گمراهی او به شمار می‌رود از این رو تمسّک به آن مایۀ حیات قلوب است ودر این راستا هرکسی فراخور حال خود به بخشی از قرآن چنگ زده که نورالدین عبدالرحمن جامی نیز از آن بی بهره نبوده است؛ مهارت وی در ترجمۀ مضامین قرآنی وعربی به شعر فارسی بسیار قابل توجّه است. دانشمند و حکیم جام با استفاده از این تبحّر و دانایی از مصحف شریف در هفت اورنگ خویش بهره ها برده است به طوری که به مسایلی چون توحید، نبوّت، امامت و جز این‌ها اشاره دارد. پژوهش حاضر بر آن است که با روش تحلیلی توصیفی به این سؤال پاسخ گوید که جامی در چه زمینه هایی از مضامین و ساختار ادبی قرآنی تأثیر گرفته است؟ آیا توانسته این مضامین و ساختار را در قالبی مؤثّر و هدفمند به کار گیرد؟ و در نهایت این نتیجه حاصل شد که وی به مضامینی هم‌چون اصول دین در درجه اول سپس به فروع دین می پردازد واز داستان‌های قرآنی همانند داستان یوسف نبی (ع) تأثیر گرفته و نیز توانسته است مضامین مقتبس و محسّنات معنوی را در قالبی زیبا و دارای تأثیر به کار گیرد و همین مسأله ضرورت پژوهش را دوچندان می کند.

کلیدواژه‌ها