دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1397، صفحه 1-184 
7. بازتاب مضامین قرآنی در هفت اورنگ جامی

صفحه 151-178

لیلا یاوری؛ ابراهیم نامداری؛ علی اکبر احمدی