سبک شناسی سطح ترکیبی دعای عرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه مشهد

10.22081/jrla.2019.55112.1234

چکیده

چکیده
دعایی که از زبان معصوم نقل می‌شود، دارای معنای سرشار و دلالت‌های عرفانی و عمیقی است، که از پس ظواهر کلمات می‌توان بدان دست یافت، بنابراین ارتباط نیرومندی بین کلام و معنا وجود دارد. در بررسی، تجزیه و تحلیل یک اثر ادبی، پدیده‌ها و عناصر آن را برای رسیدن به مقصود که همان آشنایی با محتوا و پیام آن است باید در نظر داشت. اصولا آنچه در سبک‌شناسی ترکیبی و ساختاری یک اثر پرداخته می‌شود تحلیل آن است نه ارزیابی. در این تحلیل، پیام ادبی بر مبنای ساخت و فرم که هر دو جنبۀ معنی و صورت را در بر می‌گیرد مورد نظر است. آنچه در این مقاله به بررسی آن می‌پردازیم برخی از پدیده‌های سبک شناسی در سطح ترکیبی است و به دلالت‌های معنایی که این ترکیبات دارند اشاره می‌شود.
کلید واژه‌ها: دعای عرفه، سبک شناسی، سطح ترکیبی.
دعایی که از زبان معصوم نقل می‌شود، دارای معنای سرشار و دلالت‌های عرفانی و عمیقی است، که از پس ظواهر کلمات می‌توان بدان دست یافت،

کلیدواژه‌ها