دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1398، صفحه 1-192 
3. سبک شناسی سطح ترکیبی دعای عرفه

صفحه 55-77

نفیسه حاجی رجبی؛ حسن عبدالهی