واکاوی وجوه معنایی دو حرف « لا » و « لَنْ » در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، گروه زبان و ادبیات عربی،

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی

3 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

4 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22081/jrla.2020.56919.1262

چکیده

چکیده

معانی‌ حروف در قرآن، از محورهای اختلافی علمای نحو وتفسیر است واین دو فرقه آراء واحدی از اصالت ودلالت آنها ندارند. «لن» و«لا» ازحروف پربسامد درقرآن کریم‌اند. «لن» (106) مرتبه و«لا» (1809) بار درقرآن تکرار شده وهردو إفاده‌ نفی ‌می‌کنند،‌ لکن در نفی‌ به هریک ‌انگیزه‌ای هست وفهم دقیق‌آیات مستلزم‌ درک‌ تفاوتهای معنایی‌این‌دوحرف‌است، از این رو به‌هنگام ترجمه و تفسیر آیات، توجه به دلالت های معنایی این دوحرف ‌ضروری‌است. این پژوهش‌با تکیه برروش توصیفی تحلیلی وبا استناد به ‌دیدگاه‌های ‌نحوی ‌وتفسیری به مقایسه معنایی ودلالت‌های این دوحرف ‌پرداخته ‌ورمزنفی به ‌آنها در آیات را تبیین‌نموده‌است.ازجمله ‌نتایج‌ این پژوهش‌این است که عموما دیدگاههای مشترکی بین مفسران ونحویان نسبت به معنای «لن» و«لا» وجود ندارد. «لن» درآیات بنا به سیاق برای تأبید و آینده کوتاه وتاکید نفی و «لا» برای نفی در زمان حال وآینده و امور موقت و نفی بعضی از امور محقق و نفی عام به کار‌‌‌‌ رفته است وهمین مفاهیم متعدد، باعث برداشت‌های مختلف واستنباط‌های ناهمگون ازآیات گشته است.

کلید واژه ها: قرآن، زبان شناختی، دلالت معنایی، لن، لا نافیه.

کلیدواژه‌ها