دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 1-180 
2. واکاوی وجوه معنایی دو حرف « لا » و « لَنْ » در قرآن کریم

صفحه 31-51

محمد طاهر مطهر؛ حسن اسماعیل زاده؛ احمد درویش پور؛ عبدالاحد غیبی