بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (علیه‌السلام) در شعر معاصر فارسی و عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری

10.22081/jrla.2020.56920.1261

چکیده

هرچند مدایح رضوی در شعر فارسی و عربی پیشینه‌ای دور و دراز دارد امّا شاعران عربی و پارسی در دوران معاصر اقبال دیگر گونه‌ای به ستایش این امام همام(علیه السلام)داشته و دارند، به‌گونه‌ای که حجم مدایح رضوی تنها در سده اخیر از تمام دوره‌های قبل بیشتر است. سیره و شخصیت امام رضا(علیه‌السلام)توسط بسیاری از شاعران ایرانی و عرب موردستایش قرارگرفته است در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به سیمای امام رضا(علیه‌السلام)در سروده‌های معاصر فارسی و عربی پرداخته‌شده است و پس از جستجو در اشعار مهم‌ترین شاعران آیینی معاصر هر دو زبان، سعی شده مهم‌ترین مضامین و محورهای مشترک آن‌ها درباره امام (علیه‌السلام)،تبیین گردد. در یک نگاه اجمالی می‌توان گفت: مقام امامت و حجت الهی بودن، شفاعت، شفابخشی، سخاوت، جایگاه والای معنوی، همتایی با قرآن، شباهت به پیامبر و ... از مهم‌ترین محورها و مضامینی است که شاعران معاصر فارسی و عرب چامه ها و چکامه‌های خود در مدح حضرت را به آن مزیّن ساخته‌اند.

کلیدواژه‌ها