نویسنده = حسین خاکپور
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل متن شناختی سوره لقمان براساس نظریه کنش گفتار سرل

دوره 3، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 9-35

فاطمه عقدایی؛ حسین خاکپور


4. بررسی وتحلیل با هم آیی واژگانی سوره حج ومومنون

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 9-39

حسین خاکپور؛ ولی اله حسومی؛ فاطمه کیخا