کلیدواژه‌ها = امام علی (ع)
تحلیل محتوایی معارضه صفی الدین حلی با ابن معتز در اثبات برتری امام علی (علیه السلام)

دوره 5، شماره 20، اسفند 1399، صفحه 67-84

سید مهدی نوری کیذقانی؛ انسیه سادات امینی مجد


واکاوی حدیث غدیر از منظر سبک‌شناسی با تأکید بر سطح آوایی و تکرار

دوره 4، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 9-31

عباس اقبالی؛ صدیقه جعفرنژآد


بررسی تحلیلی واقعۀ غدیر خم در آئینۀ شعر بولس سلامه

دوره 3، شماره 11، آذر 1397، صفحه 95-117

مسعود باوان پوری؛ یداله رفیعی؛ امیر مقىم متقی


تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی خطبه «نکوهش مردم کوفه» امام علی (ع)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 165-191

حمبد رضا مشایخی؛ حسینعلی ایازی؛ سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی


درآمدی توصیفی- تحلیلی بر سیمای امام علی(ع) در شعر دینی احمد وائلی

دوره 01، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 99-124

کامران سلیمانی؛ تورج زینی وند