دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-184 
1. تحلیل سبک شناختی خطبۀ قاصعه

صفحه 9-41

سید مهدی مسبوق؛ رسول فتحی مظفری؛ جواد محمد زاده


2. تحلیل ساختاری خطبة دوم نهج البلاغه از رهگذر دوگانگی قطع و وصل

صفحه 41-65

ابوالحسن امین مقدسی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ عبدالوحید نویدی