دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 1-160 
جستاری زیبا شناختی در ساختارها و کارکردهای هنری تکرار در دعای عرفه

صفحه 29-61

عباس گنجعلی؛ محمد حسین کاکویی؛ حجت‌الله فسنقری؛ سید مهدی نوری کیذقانی


بررسی معناشناسی با هم‌آیی واژۀ «مثقال» در قرآن کریم

صفحه 61-81

محمد جواد پور عابد؛ حیدر شیرازی؛ احمد حیدری